Regulamin sklepu internetowego PANTORBA.PL

Regulamin sklepu internetowego pantorba.pl "Zakupy przez internet" prowadzonego przez firmę "Tesa " ul. Mysłowicka 14/9 , 47-400 Racibórz zarejestrowaną w Rejestrze Gospodarczym NIP 6391253115 REGON 381640046

 I. INFORMACJE OGÓLNE

 II. SŁOWNICZEK

 III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 IV. INFORMACJE O TOWARACH

 V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

VI. DOSTAWY TOWARÓW

VII. ALKOHOL

VIII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

X. ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZAJEMNE ROZLICZENIA

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

XII. KONTAKT

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego pantorba.pl "Zakupy przez internet", zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.  

2. Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedającego, Klient powinien:

a) posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu IE od wersji 5.5,     Mozilla lub Firefox;

b) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;

c) mieć zainstalowaną wtyczka Macromedia FlashPlayer;

d) włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line;

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pantorba.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

II SŁOWNICZEK

Sprzedawca - Sprzedawcą jest sklep spożywczy "Tesa" ul. Mysłowicka 14/9,  47-400 Racibórz , zarejestrowaną w Rejestrze Gospodarczym NIP 6391253115 REGON 381640046,          Adres elektroniczny: sklep@pantorba.pl

Klient - Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej www.pantorba.pl

Strona Internetowa - Strona internetowa www.pantorba.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym. 

Sklep Internetowy - Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę sklep spożywczy „Tesa”, ul. Mysłowicka 14/9 47-400 Racibórz, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców. 

Towar - Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Towary prezentowane na Witrynie w kategorii „Alkohole”, dostępne w sprzedaży w Sklepie TESA

Konto Internetowe - Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym. 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem spożywczym „Tesa” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

III ZASADY Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności pantorba.pl oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem www.pantorba.pl Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, waz z hasłem, Sprzedawca prześle na podany adres e-mail Klienta.

Sklep Internetowy PanTorba może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym , gdy klient : 

1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego 

3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu Internetowego PanTorba

Osoba , która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego PanTorba

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.  

IV INFORMACJE O TOWARACH

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w ust. VI niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego rabaty, w szczególności wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych, nie są udzielane.

V Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) zalogować się do Sklepu Internetowego;

b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostarczenia towaru;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z kurierem;

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”; 

h) dokonać zapłaty za zamówiony towar

4.W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.pantorba.pl Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) płatność kartą przy odbiorze towaru

b) za pomocą systemu płatności Przelewy24 na zasadach określonych przez tego operatora na stronie: www.przelewy24.pl

5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. 

7. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.

VI Dostawy towarów

1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem kuriera na terenie Raciborza oraz okolic.

2. Termin dostawy zamówień jest uzależniony od czasu (godziny) ich złożenia.

Można wybrać 1 z 6 okresów dostawy w godzinach:  16-18, 18-20, 20-22

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pantorba.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

4. Koszty dostawy szczegółowo określone  są w zakładce Pomoc - Dostawa. 

Koszt dostawy na terenie Raciborza wynosi 10 zł, okolice Raciborza – jest ustalane według kilometrów.

5. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

6. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.

7. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest właściciel sklepu lub jego pracownik. Zamówione Towary są starannie pakowane w torby ekologiczne lub jednorazowe.

8. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia  awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.

9. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę. Zamówienia będą przygotowywane w ciągu 1 dnia roboczego. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, przy czym w przypadku zawarcia tej umowy w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00, czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego. Sprzedawca, właściciel również przygotowuje zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

11. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez napisania wiadomości.. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny. 

VII Alkohol

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Umowa sprzedaży Towarów wymienionych na Witrynie www.pantorba.pl w kategorii „Alkohole” zawierana jest ze sklepem spożywczym "TESA" ul. Mysłowicka 14/9, 47-4000 Racibórz, zarejestrowaną w Rejestrze Gospodarczym NIP 6391253115 REGON 381640046

1.2. Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Racibórz przy ul. Mysłowicka 14/9.

1.3. "TESA" posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

a.            zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr I/67/A/13/2018 z dnia 19.11.2018 r. wydane przez Prezydenta Miasta Racibórz

b.            zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I/67/B/13/2018 z dnia 19.11.2018r. wydane przez Prezydenta Miasta Racibórz

c.            zawierających powyżej 18% alkoholu nr I/67/C/12/2018 z dnia 19.11.2018r. wydane przez Prezydenta Miasta Racibórz

1.4. Witryna internetowa www.pantorba.pl należy do "TESA", ul. Mysłowicka 14/9, 47-4000 Racibórz, zarejestrowaną w Rejestrze Gospodarczym NIP 6391253115 REGON 381640046

1.5. Na podstawie niniejszego Regulaminu Zarejestrowani Użytkownicy Witryny mogą składać drogą elektroniczną Zamówienia na zakup Towarów w Sklepie "TESA". Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę.

1.6. Oferta Sklepu "TESA" przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

1.7. Użytkownicy Witryny, w tym Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zamieszczonego na stronie głównej Witryny www.pantorba.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.8. Informacje handlowe dotyczące Towarów zamieszczone na witrynie www.pantorba.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili ukończenia procesu składania złożenia zamówienia.

1.9. Zamówienia na zakup towarów w Sklepie "TESA" mogą być składane również telefonicznie w Sklepie "TESA" pod nr telefonu +48 570 089 821 lub mailowo pod adresem e-mail sklep@pantorba.pl jednak niniejszy regulamin obejmuje tylko zasady dokonywania Zamówień na Towary przez Zarejestrowanych Użytkowników Witryny przy wykorzystaniu funkcjonalności Witryny.

2. Warunki dokonywania zamówień

2.1. Warunkiem dokonania Zamówienia Towarów za pośrednictwem Witryny jest posiadanie Konta na Witrynie oraz podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu.

2.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Raciborzu, ul. Mysłowicka 14/9 (Sklep TESA).

2.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

2.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.

2.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania.

2.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

a.            Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy

b.            podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości

c.            Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem

d.            pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

2.7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu faktury Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.

2.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów, Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

3. Ceny i formy płatności

3.1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia.

3.2. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a.            osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie "TESA"

b.            kartą płatniczą w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem PanTorba (dostawcy PanTorba wyposażeni są w mobilne terminale)- realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę

c.            płatność kartą online

d.            płatność przelewem online

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.

4. Odbiór lub dostawa Towarów

4.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w Raciborzu przy ul. Mysłowicka 14/9 (Sklep TESA) w dni robocze w godzinach od 17:00 do 22:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą od "PanTorba", która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu "TESA" i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.

4.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru ze Sklepu "TESA" będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail, a jeżeli Klient upoważnił "PanTorba" do odbioru Towarów w jego imieniu, to informacja o gotowości Towaru do odbioru zostanie przekazana kierowcy "PanTorba". Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

4.3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru za pośrednictwem kierowcy "PanTorba". wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów przedstawicielowi "PanTorba". Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów przedstawicielowi "PanTorba", poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

4.4. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

4.5. Sprzedawca informuje, że również "PanTorba" zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania zakupionych przez Klienta Towarów osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej.

4.6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej ze sklepu "TESA" przez "PanTorba" i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

4.7. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności pracownika "PanTorba" sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (faktury VAT).

4.8. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez "PanTorba". Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

VIII Warunki reklamacji i zwrotu towarów

Sklep Internetowy PanTorba jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:

Na piśmie na adres : Sklep spożywczy Tesa, ul. Mysłowicka 14/9, 47-400 Racibórz

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sklep@pantorba.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo zwrócić wadliwy towar. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Sprzedawca.  

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem. Sklep spożywczy „Tesa” nie przyjmuje reklamacji, jeżeli Towar nie został sprawdzony przed jego odbiorem.

Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

IX Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 

Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). 

Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie za art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem : 

http:/ec.europa.eu/consumers/odr/

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym :

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

X Odstąpienie od umowy wzajemne rozliczenia 

1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy    stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór przekazywany jest Klientowi wraz z dostawą.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest  poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest: 

a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) prasa.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego , Sprzedający w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony towar należności , w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego)

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, a w przypadkach o których mowa w pkt V.4 lit. d) i f) regulaminu dokona zwrotu w gotówce do rąk Kupującego, chyba że Kupujący wskaże Sprzedającemu na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu płatności. . 

XI Postanowienia końcowe

1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Tesa” a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Tesa” a Klientem , który nie jest Konsumentem zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę. 

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

XII Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować wysyłając e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt" 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca może zbierać informacje i dane podane przez Klientów dobrowolnie, w tym: 

a) wprowadzone w formularzach Zamówienia, i Rejestracji Konta w Sklepie internetowym),

b) dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies).

2. Sprzedawca może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji czy też w celach bezpieczeństwa.

3. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administratorem tak zbieranych danych osobowych jest Sprzedawca

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, świadczenia Usług elektronicznych, oraz przesyłania klientom informacji handlowych

5.  Klienta. Klient ma prawo przenoszenia danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi związane z realizacją Zamówienia, a w szczególności z realizacją dostawy, realizacją płatności, badaniem poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie internetowym.

6.  W sprawach związanych z danymi Klient może kontaktować poprzez e-mail sklep@pantorba.pl

7.  Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Klientów. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

8. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Klientowi w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami lub naruszeniami w zakresie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych .

10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres funkcjonowania sklepu internetowego.

11. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy Zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie internetowym.